Aanbod 2020 - 2021

Praktijkgericht en gefundeerd

Voor alle ondersteuning geldt dat er niet zomaar iets wordt gedaan. De begeleiding is gebaseerd op theoretische kennis en praktijkervaring. Vanuit de theorie wordt samen de vertaling naar de lespraktijk en schoolorganisatie gemaakt. De interventies  worden beredeneerd en verantwoord.

 • Effectieve instructie, klassenmanagement en taalonderwijs
 • Kwaliteitsanalyse (taal) onderwijs
 • Taalbeleid in schoolbeleid
 • Begrijpend lezen en luisteren; Begrijpend lezen 4.0
 • Woordenschatonderwijs en -didactiek
 • Taal en onderwijsachterstanden 
 • Implementatie van recente taalmethoden (Taalactief IV, Staal) en leesmethoden (Veilig Leren lezen, Lijn 3)
 • Nieuwkomers en taaldidactiek

Werkwijze algemeen

Iedere school heeft z'n eigen kenmerken. Leerkrachten, leerlingen en schoolleiding verschillen per school. Daarom maken we samen afspraken, gebaseerd op een helder aanbod en in samenwerking met de direct betrokkenen binnen de school. Voorafgaand aan iedere opdracht vindt kosteloos een intakegesprek plaats. Op grond hiervan wordt een offerte gemaakt waarin beschreven staat wat het doel is van de ondersteuning, op wie dit betrekking heeft, wat de beginsituatie is en wat het schoolspecifieke resultaat moet zijn. Afspraken worden concreet geformuleerd en vastgelegd in de offerte of het begeleidingsplan, waarvoor school en begeleider samen verantwoordelijk zijn. Scholing is vrijgesteld van BTW, conform registratie als opleider in het CRKBO.

Register Leraar

Alle scholing en begeleiding kan ter validatie aangeboden worden aan het Register Leraar. Verschillende eerder ontwikkelde scholingsmodules zijn gevalideerd, waaronder:

 • Begrijpend luisteren in groep 1 en 2 (VVE), i.o.v. PCBO Amersfoort.
 • Woordenschatdidactiek in groep 1 en 2 (VVE), i.o.v. PCBO Amersfoort.
 • Opleiding tot taalcoordinator, i.s.m. Impact Educatief.
 • Basisopleiding taalcoordinator, i.o.v. Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.
 • Verdiepende opleiding tot taalcoordinator, i.o.v. Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.