Actueel

Mede door de lockdown tijdens de corona-periode zijn op veel scholen verschillen tussen leerlingen in leerprestaties groter geworden. Met name op scholen met leerlingen uit kwetsbare milieus is het daarom nog belangrijker geworden om in te zetten op (extra) taalonderwijs. Door de subsidiemogelijkheden die de rijksoverheid biedt kunnen extra handen in de klas worden geboden, maar is er ook ruimte voor ondersteuning en deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Een adviesgesprek over de besteding van deze middelen in relatie tot taal-/leesonderwijs is kosteloos. Neem contact op via https://www.taalenonderwijs.nl/contact

Voor meer informatie zie:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/documenten/brochures/2020/06/08/subsidieregeling-inhaal--en-ondersteuningsprogrammas-onderwijs-2020-2021---veelgestelde-vragen-primair-voortgezet-en-voorgezet-speciaal-onderwijs 

LEESCRISIS

Uit de meeste recente onderzoeken (PISA, PIRLS), blijkt -eens te meer- dat Nederlandse leerlingen meer moeite hebben met het  reflecteren op inhouden van teksten, dan leerlingen uit de meeste ons omringende landen. Bovendien vinden veel leerlingen 'begrijpend lezen' saai, en veel leerkrachten vinden het een lastige 'les' om te 'geven'. Methodes als Nieuwsbegrip, Grip op Lezen of Leeslink leiden niet tot de beoogde resultaten. De vraag hoe we kinderen kunnen helpen staat al vanaf de start van mijn loopbaan  centraal. Het antwoord in een notendop is: (1) stap af van het idee dat 'begrijpend lezen' een -aparte- les is, (2) zorg voor echte rijke teksten, (3) ga over de inhoud in gesprek (en gebruik de tekst erbij!), en verbind lezen aan spreken (luisteren) en schrijven.

De kans om nu te investeren in een leescultuur mag niet zomaar voorbijgaan. Neem contact op voor een vrijblijvend -kosteloos- adviesgesprek, of bekijk de projecten hieronder voor een indruk van de begeleiding op school.

https://www.tijdvooreenleesoffensief.nl

 

OVERZICHT schoolprojecten 

1. Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, Eindhoven: Opleiding Taalcoordinator

5-daagse Basisoplelding Taalcoordinator (begrijpend lezen, woordenschat, spelling, aanvankelijk lezen, '21st century skills')
3-daagse Verdiepende Opleiding Taalcoordinator (schrijfonderwijs, taalbeleid, technisch lezen) https://www.sbo.nl/onderwijs/opleiding-taalcoordinator

2. Bestuur Al Amana, Ede: Project Zij-instroom

Begeleiding startende leerkrachten. Praktijkbegeleider zij-instromers op locaties in Ede, Zwolle, Zeist, Hoorn in samenwerking met o.a. Hogeschool Utrecht en Hogeschool Windesheim.

3. Basisschool 't Panorama, Arnhem: Doorgaande lijn Lezen, Spellen en Stellen - ze horen bij elkaar...

Meerjarig traject temascholing en coaching bij verbetering van het spellingonderwijs en de transfer van spellingvaardigheden naar schrijven (stellen).

4. Basisschool De Lingelaar, Arnhem: Woordenschatdidactiek - hoe realiseer je een woordenschatcultuur?

Doorgaande lijn in woordenschatonderwijs. Teamscholing en begeleiding. Hoe leerlingen samen hun woordenschat vergroten.

5. Kennisacademie bestuur Flores, Arnhem: Leerlijnen Taal - wat zijn leerlijnen en wat niet?

Leerlijnen Taal, Kennisacademie. Meerdaags scholingsaanbod voor leerkrachten van schoolbesturen De Basis en Fluvius.

6. Basisschool Aboe Daoed, Utrecht: Effectieve instructie en aanvankelijk lezen

Begeleiding startende leerkrachten en optimaliseren gebruik Velig Leren Lezen (Kim-versie).

8. IBS Mozaiek, Oss:  Spelling -het verschil tussen klanken en letters en de betekenis ervan voor de lespraktijk

Scholing en coaching van leerkrachten; optimaliseren van het spelingonderwijs en kennis van vakdidactiek

9. Kennisacademie bestuur Flores: Woordenschat en begrijpend lezen; wat kenmerkt een effectieve aanpak?

Scholing voor leerkrachten die aandacht voor woordenschatontwikkeling een prominentere plek in hun onderwijs willen geven.

10. Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO), Eindhoven: Begrijpend lezen 4.0

Drie-daagse opleiding waarin functioneel, betekenisvol onderwijs in 'begrijpend lezen en luisteren', in samenhang met andere (taal)domeinen wordt gebracht en leerkrachten handvatten krijgen om het eigen leesonderwijs te verbeteren. https://www.sbo.nl/onderwijs/specialist-begrijpend-lezen

11. Basisschool De Wiekslag, Duiven: Begrijpend lezen en luisteren - 

Scholing en begeleiding team; werken met rijke teksten en stimuleren van hogere orde denkvaardigheden

12. Basisschool De Toermalijn, Purmerend: Doorgaande lijn begrijpend luisteren lezen

Meerjarig traject waarin het werken met rijke teksten en stimuleren van denkvaardigheden centraal staat.

13. Basisschool De Klimboom, Arnhem: Woordenschatdidactiek

Begeleiding leerkrachten bij doorgaande lijn in woordenschatonderwijs.

14. Basisschool De Wetelaar, Doesburg: Effectieve instructie en klassenmanagement

Teamscholing, lesobservaties en feedback via video-interactiebegeleiding.

15. Basisschool Agnesschool, IJsselstein: Doorgaande lijn begrijpend luisteren lezen

Meerjarig traject waarin het werken met rijke teksten en stimuleren van denkvaardigheden centraal staat.

 

 

Overige projecten/activiteiten 2007 - heden:

 
  • OpleidingenTaal (2018 - heden): Masterclasses op het gebied van taalonderwijs voor leerkrachten PO. 

  • Publicatie, JSW, mei 2020: Nieuwsbegrip nieuwe stijl; een kritische beschouwing

  • Publicatie: Over de grenzen van het referentiekader (Gijzen e.a., 2015).

Beschrijving van de taal- en leesaanpak op scholen die referentieniveau 3F willen bereiken. Meer informatie via www.versneldaanbod.nl 
  • College voor Toetsen en Examens (2013 - 2014), Utrecht.

Lid van de toetswijzercommissie voor de Toetswijzer bij de Centrale Eindtoets Taal. 
De toetswijzer is te downloaden via www.centraleeindtoetspo.nl 
  • Project Schakelklassen (2007 -2017), OCW, gemeente Arnhem.

Coördinatie van en begeleiding bij de uitvoering van het schakelklassenbeleid in Arnhem. Jaarlijkse rapportage aan gemeente en schoolbesturen. Alle rapporten zijn te downloaden via www.stichtingpas.nl

  • Project Onderwijstijdverlenging (2009 - 2014), Oberon, OCW.

Projectbegeleider. Meer informatie is te vinden op www.onderwijstijdverlenging.nl
  • Taal-/ leesverbetertrajecten (2008 - 2012), PO-raad. 

Projectbegleider van 4-jarig project i.o.v. OCW, in o.a.  Haarlem, Katwijk, Nieuwegein, Almere, Lelystad en Steenwijk. Meer informatie over deze taalpilot is te vinden op www.taalpilots.nl

  • Meer taalkracht voor de leerkracht! ( 2010 - 2012), BAVO.

Ontwikkeling en uitvoering van de meerjarige opleiding 'Meer taalkracht voor de leerkracht', in samenwerking met collega Tjalling Brouwer (Impact Educatief) in opdracht van schoolbestuur Sint Bavo in Haarlem.