Actueel

 

Overzicht projecten schooljaar 2018 - 2019:

 

1. Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, Eindhoven: Opleiding Taalcoordinator

5-daagse Basisoplelding Taalcoordinator (begrijpend lezen, woordenschat, spelling, aanvankelijk lezen, '21st century skills')
3-daagse Verdiepende Opleiding Taalcoordinator (schrijfonderwijs, taalbeleid, techniscjh lezen)

2. BasisschoolAl Amana, Ede: Effectieve instructie en klassenmanagement

Begeleiding startende leerkrachten. Praktijkbegeleider zij-instromers.

3. Basisschool Anne Frank en Toermalijn, Arnhem: Woordenschatdidactiek

Doorgaande lijn in woordenschatonderwijs. Teamscholing en begeleiding.

4. Basisschool Aboe Daoed, Utrecht: Effectieve instructie en aanvankelijk lezen

Begeleiding startende leerkrachten en optimaliseren gebruik Velig Leren Lezen (Kim-versie).

5. BMC, Amersfoort: Kwaliteitsanalyse basisschool - onderwijskundig leiderschap

Uitvoering van een gericht onderzoek naar ondewijskundig leiderschap op een basisschool naar aanleiding van inspectiebezoek en beoordeling 'zeer zwak'.

6. Bestuur De Basis/ Fluvius, Arnhem: Leerlijnen Taal

Leerlijnen Taal, Kennisacademie. Meerdaags scholingsaanbod voor leerkrachten van schoolbesturen De Basis en Fluvius.

7. Basisschool St. Margaretha, Arnhem: Implementatie Taalctief IV

Begeleiding leerkrachten groepen 4 en 5.

8. BMC, Amersfoort: Kwaliteitsanalyse basisschool - opbrengsten

Uitvoering van een breed kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van lage tussen- en eindopbrengsten op methode-onafhankelijke toetsen. Aanbevelingen voor college van bestuur en directie.

9. Montessorischool De Wielewaal, Amsterdam: Versnellen op de 4 taaldomeinen

Scholing en begeleiding met als doel een hoger uitstroomniveau (3F), i.s.m. Cees Hereijgens, onderwijsadviseur.

10. Basisschool De Vuurvogel, Amersfoort: Doorgaande lijn begrijpend luisteren lezen

Scholing en begeleiding van leerkrachten onder- en bovenbouw, begeleiding bouwcoordinatoren.

11. SBO De Klaproos, Arnhem: Implementatie meerjarenplan Taal

Begeleiding team bij verbetering van het taal-en leesonderwijs, ondersteuning en oplelding taalcoordinatoren.

12. Basisschool De Klimboom, Arnhem: Woordenschatdidactiek

Begeleiding leerkrachten bij doorgaande lijn in woordenschatonderwijs.

13. Basisschool het Podium, Amsterdam: Begrijpend lezen en luisteren

In samenwerking met Impact Educatief, scholing en begeleiding team in doorgaande lijn begrijpend lezen/ luisteren.

15. Basisschool De Wetelaar, Doesburg: Effectieve instructie en klassenmanagement

Teamscholing, lesobservaties en feedback via video-interactiebegeleiding.

 
 
 

Overige projecten 2007 - heden:

 
  • Publicatie: Over de grenzen van het referentiekader (Gijzen e.a., 2015).

Beschrijving van de taal- en leesaanpak op scholen die referentieniveau 3F willen bereiken. Meer informatie via www.versneldaanbod.nl 
  • College voor Toetsen en Examens (2013 - 2014), Utrecht.

Lid van de toetswijzercommissie voor de Toetswijzer bij de Centrale Eindtoets Taal. 
De toetswijzer is te downloaden via www.centraleeindtoetspo.nl 
  • Project Schakelklassen (2007 -heden), OCW, gemeente Arnhem.

Coördinatie van en begeleiding bij de uitvoering van het schakelklassenbeleid in Arnhem. Jaarlijkse rapportage aan gemeente en schoolbesturen. Alle rapporten zijn te downloaden via www.stichtingpas.nl

  • Project Onderwijstijdverlenging (2009 - 2014), Oberon, OCW.

Projectbegeleider. Meer informatie is te vinden op www.onderwijstijdverlenging.nl
  • Taal-/ leesverbetertrajecten (2008 - 2012), PO-raad. 

Projectbegleider van 4-jarig project i.o.v. OCW, in o.a.  Haarlem, Katwijk, Nieuwegein, Almere, Lelystad en Steenwijk. Meer informatie over deze taalpilot is te vinden op www.taalpilots.nl

  • Meer taalkracht voor de leerkracht! ( 2010 - 2012), BAVO.

Ontwikkeling van de meerjarige opleiding 'Meer taalkracht voor de leerkracht', in samenwerking met collega Tjalling Brouwer (Impact Educatief) in opdracht van schoolbestuur Sint Bavo in Haarlem.